Foreldreinformasjon

I Sauda IL har vi forventninger til spillere, foresatte og andre som er engasjert i Sauda IL.

Fair Play er samlebegrepet for verdiarbeidet og legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre og andre så lenge de er involvert i klubben. Vi ønsker et godt miljø der de ulike aktivitetene og sosialt fellesskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte og FairPlay verdiene er derfor til etterlevelse for alle involvert i Sauda IL. Vi jobber for et godt oppvekstmiljø som inkluderer alle! Det handler om det som skjer på og utenfor konkurransearenaer – det handler om respekt!

Det er i denne forbindelse satt opp flere regler til etterleving (se under avsnitt).

Foreldrevett regler - Fair Play

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog. Dette skapes ved bl.a.:

 • Støtt opp om klubbens arbeid
  – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger
  – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – IKKE kritikk!
  – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å være med lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet
  – gi ros til alle for gode prestasjoner og Fair play.
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
 • Respekter trenerens kampledelse
  – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser
  – selv om du av og til er uenig.
 • Det er ditt barn som spiller/er utøver. Opptre positivt og støttende!
  – da er du en god medspiller.

Kilder:
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/foreldrevettregler/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/fair-play/

Foreldreregler
 • Foreldre må sørge for at barna kommer presis.
 • Foreldre må sørge for at barna har spist og drukket før trening.
 • Foreldre må sørge for at barna har riktig og nok bekledning.
 • Foreldre skal ikke komme inn på spillebanen etter at treningen har startet. Det er forstyrrende for trenere og barn.
 • Foreldre skal heie på alle barna.
 • Foreldre skal forholde seg rolig under trening, og sørge for at barna ikke mister konsentrasjon og fokus med unødig tilrop.
 • Foreldre må informere barna om viktigheten av god oppførsel og vise respekt for andre
 • Det oppfordres sterkt til samkjøring til og fra kamper/konkurranser o.l. ved reisesituasjoner. Ta ansvar for at alle har noen å være med og at ikke en spiller/utøver blir sittende alene i en bil!
Ansvar

Foresatte, foreldre, besteforeldre og andre interesserte er viktige ressurser i norsk idrett.

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
 • Likeverd, aksept og inkludering gjelder alle.
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkeltes mestring har stor betydning.
 • Ha tillit til treneren og klubben.
 • Oppmuntre alle spillere – ikke bare de du kjenner.
 • Stimuler til å delta uten press.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd.
 • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser avgjørelsen.
 • Respekter dommeravgjørelser – alle prøver å gjøre sitt beste på banen.
 • Ta initiativ til å bidra på foreldremøter – avklar holdninger og ambisjoner.
Regler for barna/utøvere/spillere

Gjør som følger:

 • Møte presis til trening.
 • Komme raskt på plass når trener blåser i fløyte.
 • Være stille og lytte til trener/voksne.
 • Baller skal ligge på bakken, ikke holdes i hendene/sprettes når trener/voksne snakker.
 • Ha leggbeskyttere under fotballkamper og treninger.
 • Ha med vannflaske.
 • Kun drikkepause når trener/voksne sier i fra.
 • Utøv god oppførsel og vis respekt for andre

Det er IKKE lov å:

 • mobbe/erte
 • dytte, slå eller holde motspilleren i drakten.
 • late som du blir dyttet, slått, eller “filme”.
 • kjefte på dommeren eller andre spillere – uansett lag.
Brudd på regler

Ved brudd på reglementet kan en vente seg reaksjoner, det være seg tilsnakk, bortvisning, tap av medlemskap (medlemskontingent og andre avgifter refunderes ikke), sanksjoner o.l.

Hvordan kan du

Bidra?

Les vårt

Nyhetsbrev